Qúa trình hình thành và phát triển biển, đảo Việt Nam