Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Hoà Bình triển khai nhiệm vụ năm 2024